Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP).

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika chroni działalność zawodową z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu ( m.in. drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego), uzyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczony lub utracony przewożony ładunek tylko wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, pod warunkiem, iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek:

  1. w transporcie krajowym, na podstawie krajowego listu przewozowego lub – jeśli nie wystawiono listu przewozowego – na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe;
  2. w transporcie międzynarodowym, na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego zgodnie z Konwencją CMR.

1 thought on “Ubezpieczenia transportowe

Comments are closed.