Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Spedytor, wykonując swoją działalność może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Może ona zostać poszerzona o odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych. Odpowiedzialność może zostać rozszerzona o szkody z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych – zgodnie z Umową Europejską, dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).